Indicatori statistici D.G.F.P. trim IV anul 2013

Indicatori statistici D.G.F.P. trim II anul 2013

Indicatori statistici D.G.F.P. trim I anul 2012

Indicatori statistici D.G.F.P. trim II anul 2012

Indicatori statistici D.G.F.P. trim III anul 2012

Indicatori statistici D.G.F.P. trim IV anul 2012

Indicatori statistici D.G.F.P. trim I anul 2011

Indicatori statistici D.G.F.P. trim II anul 2011

Indicatori statistici D.G.F.P. trim III anul 2011

Indicatori statistici D.G.F.P. trim IV anul 2011